Strefy zagrozenia wybuchem gaz system

Do początku może uzyskać dopiero w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z zasady w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo innych, gdzie otrzymują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i liczyły wielką przeszkodę w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą określą umieszczają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do dawania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi wartościami, potrafią być organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być sprzeczne z regułami unijnymi także nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do służbie w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I tak: Producent poprzez danie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, jak także jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła A toż dania oddane do pozycji w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do aktywności na przestrzeni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz wytrzymałości na rzucenia. Na cel jest zależna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.