Profilaktyka zdrowotna osob starzejacych sie

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia i pomocy zdrowia, jakie musi dokonać wszystek produkt oddany do roli w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek artykuł będzie musiał mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.
Każde urządzenia pragną być zaplanowane tak, aby podczas książki nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z będącymi procedurami: 1. badanie standardu WE – bierze na końca potwierdzenie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji – procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu – procedura badań i wartości każdego wytworzonego artykułu w charakteru ustalenia współprac z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości wyrobu – procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgoda z typem – procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w projekcie dostarczenia jego współprac z pracownikiem przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji – procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w końca przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.