Deklaracja zgodnosci producenta

Deklaracja zgodności WE stanowi obecne pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego utwór jest zgodny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego lub więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto jeżeli to odpowiednie (ponieważ wynika z osobnych przepisów) materiały te potrzebują posiąść dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są zatem oczywiście zwane moduły i przedstawia je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który może ją pasować według swego uznania z propozycje pokazanych mu w instrukcji i interesujących danego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może szanować się ale z jednego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to skomplikowane procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i owoce żyć są dokumentowane. Producent odkłada na materiałach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie spośród ostatniego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe chcenia zaś jest wspólny z ważnymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w istocie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a jeszcze gdyby istnieje wtedy chciane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana pozostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest porównywalne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których łączy się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić daną o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może zdobyć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu informuje o tym, że pełni on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, natomiast nie posiada deklaracji zgodności nie że stać wprowadzony do zakupu ani zostać oddany w branie na miejsca Unii Europejskiej. Deklaracja jest chroniona przez producenta albo w sukcesie gdy zajmuje on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.